Lidex – lider

rynku tłumaczeń w Polsce jest tylko jeden

Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

  1. Administratorem danych osobowych jest LIDEX sp. z o.o. – z siedzibą w Warszawie, ul. Republikańska 24A, 04-404 Warszawa.
  2. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres Administratora (rodo@lidex.com.pl).
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
  4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą̨, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą̨, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zakres zbieranych danych, cele i podstawy prawne zbierania danych

Państwa dane osobowe są̨ gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy
prawne, a ich zakres zależy od celu przetwarzania.

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przetwarzania
Rekrutacjepodstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem osoby
do czasu zakończenia
procesu rekrutacji
Rekrutacje niezamawianepodstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda; zgoda może zostać odwołana w każdym czasiekażdym czasie
do czasu odwołania zgody
Działania promocyjnepodstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda; zgoda może zostać odwołana w każdym czasiedo czasu odwołania zgody
Obsługa zapytań
z formularza kontaktowego oraz korespondencji (emailowej, tradycyjnej, innej)
podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda; zgoda może zostać odwołana w każdym czasie; odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z otrzymania informacji zwrotnej w zakresie zgłoszonego zapytaniado czasu odwołania zgody
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamipodstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratorado czasu przedawnienia
roszczeń
Zarządzanie kontami na Portalu dla Klientówpodstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy
w czasie obowiązywania umowy albo do czasu
określonego w umowie
Realizacja umowypodstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy
w czasie obowiązywania
umowy albo do czasu
określonego w umowie
Realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorzepodstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli obowiązek prawny wynikający w
szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości
do czasu przedawnienia
roszczeń
Zwiększenie ochrony mienia oraz zwiększenie bezpieczeństwa – dotyczy monitoringu wizyjnego zastosowanego w budynku przy ul. Republikańskiej 24 A (oznaczone obszary)podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora30 dni

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz LIDEX sp. z o.o.

Prawa osób

W każdej chwili mają Państwo możliwość do:

  • wycofania gody wobec przetwarzania
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw zachęcamy do bezpośredniego kontaktu
z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@lidex.com.pl

W przypadku chęci wycofania zgody sugerujemy przesłanie wiadomości z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymują Państwo treści marketingowe. Wyłączną̨ konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będą Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Cofniecie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które miało miejsce przed tym cofnięciem.

W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

Pozostałe informacje

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 oraz obowiązującymi przepisami.

Na stronach www firmy LIDEX znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych. Firma LIDEX nie ponosi odpowiedzialności za dane zbierane przez te witryny.

Ogólne warunki współpracy zostały określone w Regulaminie (Regulamin).

LidexPolityka Prywatności