Zestawienia / umowa zlecenie

Lidex – lider

rynku tłumaczeń w Polsce jest tylko jeden

Procedura dokonywania rozliczeń finansowych

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazujemy zasady rozliczeń i płatności za zlecenia wykonane dla firmy Lidex,
obowiązujące od stycznia 2021 r.:

 1. W 10 dniu roboczym każdego miesiąca otrzymają Państwo na adres e-mailowy Umowę (wraz z jej Rozliczeniem) za tłumaczenia zrealizowane dla firmy Lidex w okresie poprzedniego miesiąca.
 2. Prosimy o sprawdzenie, czy Umowa wraz z Rozliczeniem zawiera wszystkie wykonane w danym okresie – osobiście – dla Lidexu prace w podanym wymiarze (liczba stron/bloków/godzin).
 3. W razie wątpliwości, np. co do stawki lub liczby stron/bloków/godzin, lub gdyby Umowa/Rozliczenie zawierała projekty niewykonane bądź wykonane w innym wymiarze, prosimy o pilny kontakt z pracownikiem Lidexu zlecającym kwestionowany, błędny lub brakujący projekt, celem wyjaśnień i ewentualnego otrzymania skorygowanej Umowy/Rozliczenia.
 4. Umowy zawierają kwotę brutto za poszczególne projekty (wyliczoną według uzgodnionych stawek). Od kwoty brutto potrącamy i przekazujemy do US należny podatek. Potrącamy również składki na ZUS, zgodnie z Państwa deklaracją przekazaną w Oświadczeniu do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych.
 5. Kwoty każdej Umowy do 200 zł (w tym umowy terminowej), są opodatkowane w formie ryczałtu. Oznacza to, że pobierany jest 12% podatek od przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania.
 6. Zaakceptowaną Umowę wraz z Rozliczeniem należy podpisać i wysłać na adres: Lidex, ul. Republikańska 24a, 04-404 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Umowa tłumacza”„Umowa podwykonawcy” lub „Umowa współpracownika BK”.
  Informujemy, że akceptujemy również czytelne skany podpisanych umów. Prosimy wysyłać je na adres: zestawienia@lidex.com.pl.
 7. Należności za podpisane Umowy, przysłane w terminie do 20 każdego miesiąca, po ich zweryfikowaniu, będziemy sukcesywnie przelewać w dniach 25 – 30 danego miesiąca.
 8. Ewentualne pytania – wyłącznie w formie mailowej – uprzejmie prosimy kierować do działu księgowości na adres e-mail: zestawienia@lidex.com.pl.
 9. Przypominamy, że otrzymują Państwo oddzielne Umowy za tłumaczenia ustne  i oddzielne za tłumaczenia pisemne oraz zlecenia w zakresie prac graficznych i filmowych .

Z góry dziękujemy za dobrą współpracę w opisanym powyżej zakresie.

Zespół Działu Księgowości
Lidex

Lidex Sp. z o.o., ul. Republikańska 24a, 04-404 Warszawa
Kapitał zakładowy 60 000,00 zł, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000198307, NIP 118 00 39 380