Zestawienia / Faktury

Lidex – lider

rynku tłumaczeń w Polsce jest tylko jeden

Procedura dokonywania rozliczeń finansowych

Szanowni Państwo,
Poniżej przekazujemy zasady rozliczeń i płatności za zlecenia wykonane dla firmy Lidex, obowiązujące od lutego 2014 r.:

 1. W 10 dniu roboczym każdego miesiąca otrzymają Państwo na adres e-mailowy Zestawienie płatności za usługi zrealizowane dla firmy Lidex w okresie poprzedniego miesiąca.
 2. Prosimy o sprawdzenie, czy Zestawienie zawiera wszystkie wykonane w danym okresie – osobiście – dla Lidexu prace w podanym wymiarze (liczba stron/ bloków/ godzin).
 3. W razie wątpliwości, np. co do stawki lub liczby stron/bloków, lub gdyby Zestawienie zawierało projekty niewykonane bądź wykonane w innym wymiarze, prosimy o pilny kontakt z pracownikiem Lidexu zlecającym kwestionowany, błędny lub brakujący projekt, celem wyjaśnień i ewentualnego otrzymania skorygowanego Zestawienia.
 4. Po otrzymaniu Zestawienia zgodnego ze stanem faktycznym prosimy o jego podpisanie (potwierdzenie), a następnie o wystawienie jednej zbiorczej faktury za wymieniony w Zestawieniu okres współpracy na kwotę łączną, podaną w Zestawieniu jako suma netto.
  Faktury muszą być wystawione na:

  Lidex Sp. z o.o.,
  ul. Magiera 16/17,
  01-873 Warszawa,
  NIP 118-00-39-380

 5. Fakturę, koniecznie z podpisanym Zestawieniem, prosimy wysłać na adres: Lidex, ul. Republikańska 24a, 04-404 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Faktura tłumacza” lub „Faktura podwykonawcy”, lub „Faktura współpracownika BK”.
  Informujemy, że akceptujemy również faktury elektroniczne. Prosimy wysyłać je każdorazowo ze skanem podpisanego Zestawienia na adres: zestawienia@lidex.com.pl.
 6. Prosimy o przysyłanie faktur wyłącznie z podpisanymi Zestawieniami. Brak podpisanego Zestawienia lub niezgodność kwot opóźni lub uniemożliwi wykonanie przelewu.
 7. Należności za faktury, przysłane w terminie do 20 każdego miesiąca, po ich zweryfikowaniu, będziemy sukcesywnie przelewać w dniach 25 – 30 danego miesiąca.
 8. Ewentualne pytania – wyłącznie w formie mailowej – uprzejmie prosimy kierować do działu księgowości na adres e-mail: zestawienia@lidex.com.pl.
 9. Przypominamy, że otrzymują Państwo oddzielne Zestawienia za tłumaczenia ustne i oddzielne za tłumaczenia pisemne oraz zlecenia w zakresie prac graficznych i filmowych.

Z góry dziękujemy za płynną współpracę w opisanym powyżej zakresie.

Zespół Działu Księgowości
Lidex

Lidex Sp. z o.o., ul. Republikańska 24a, 04-404 Warszawa
Kapitał zakładowy 60 000,00 zł, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000198307, NIP 118 00 39 380